Iron Mountain


Iron Mountain Pitcher

7 3/4" tall x 6" wide (base)

1970s
Iron MountainClick here for more Iron Mountain kitchenware

20th Century Art & Design